ประกาศผลการตัดสินประกวดภาพถ่ายตลาดต้องชม

ประกาศผลการตัดสินประกวดภาพถ่ายตลาดต้องชม

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้จัดโครงการประกวดภาพถ่ายตลาดต้องชม หัวข้อ “ความงามและความสุขจากการเดินชมตลาด
: Aesthetic and Happiness from Community Market” เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2560 บัดนี้คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่ายฯ ได้ดำเนินการพิจารณาแล้วผลเป็นดังนี้

 

รางวัลชนะเลิศ นาย สกลวรรธก์ สกุล ศุภศิลป์

รางวัลชนะเลิศนาย สกลวรรธก์ สกุล ศุภศิลป์

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1   นายปิยวิชญ์ จรจรัญ

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2   นายพีระพัฒน์ เหล่าวิทยวงศ์

 

รางวัลชมเชย

นางสาวจิดาภา อยู่รับสุข

นางสาวจิดาภา อยู่รับสุข

นางสาวสุวัจนา พรรษา   นายพีระพัฒน์ เหล่าวิทยวงศ์
นางสาวสุวัจนา พรรษา นายเตชิต เภียรประภากุล
นายเตชิต เภียรประภากุล นายศิวกร วงค์สุยะ
นายศิวกร วงค์สุยะ นายปิยวิชญ์  จรจรัญ
นายภธรเดช ปิติโชคเดชอุดม นายภธรเดช ปิติโชคเดชอุดม
นายยุทธนา นิ่มนวล นายยุทธนา นิ่มนวล
นางสาวรัชฏาภรณ์ ปรีชากิจ นายโรจนวิทย์ เขียวงาม
นายโรจนวิทย์ เขียวงาม นางสาวสุภาพร โพธิ์ทอง
นางสาวสุภาพร โพธิ์ทอง นางสาวจารุณี กฐินหอม

 

ประกาศผลการตัดสินประกวดภาพถ่ายตลาดต้องชม (156.5 KiB, 216 downloads)

ทั้งนี้ขอให้ผู้ได้รับรางวัลทั้งหมดจัดส่งหลักฐานการรับรางวัลดังนี้
1. ใบสำคัญรับเงิน กรอกรายละเอียดชื่อ ที่อยู่ และผู้รับเงิน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและเซ็นรับรองสำเนา ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลทั้ง 2 ภาพ ให้ท่านกรอกใบสำคัญรับเงินและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินรางวัล
3. ไฟล์ภาพดิจิทัลบันทึกลงแผ่น CD หรือ DVD โดยประกอบด้วยไฟล์ต้นฉบับและไฟล์ที่มีการปรับแต่งแล้ว

ส่งเอกสารมาที่
ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

NameSizeHits
NameSizeHits
01-ใบสำคัญรับเงินรางวัลชนะเลิศ141.8 KiB166
02-ใบสำคัญรับเงิน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1141.6 KiB510
03-ใบสำคัญรับเงิน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2141.7 KiB152
04-ใบสำคัญรับเงินรางวัลชมเชย141.7 KiB482

Comments are closed.