มทร.ธัญบุรี จับมือ กระทรวงพาณิชย์ ยกระดับ ‘ตลาดร่มหุบ’ สถานีรถไฟแม่กลอง

มทร.ธัญบุรี จับมือ กระทรวงพาณิชย์ ยกระดับ ‘ตลาดร่มหุบ’ สถานีรถไฟแม่กลอง

ที่ปรึกษากฎหมายกระทรวงพาณิชย์ เปิดตลาด ‘ร่มหุบ’ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ขับเคลื่อนนโยบายรัฐเป็นตลาดต้องชม ตามโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น

นางสาวเรวดี วีระวุฒิพล ที่ปรึกษากฎหมาย กระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนายกฤษฎา อินทชาติ พาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี นายวีระพรรณ์ แสงรัตนาภรณ์ ตัวแทนจากการรถไฟ และตัวแทนจากส่วนราชการ ร่วมเปิดโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น ในชื่อ ‘ตลาดต้องชม’ ณ ตลาดร่มหุบ บริเวณสถานีรถไฟแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม และมีนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ร่วมแสดงในพิธีเปิดเรียกสีสัน สร้างความสนุกสนานภายในงานจากพ่อค้า ประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

“ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในประเทศ โดยดำเนินนโยบายเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น อันสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นการยกระดับรายได้ให้กับผู้มีรายได้น้อยอย่างทั่วถึง เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโต นำไปสู่การลดความยากจนและความเหลี่ยมล้ำในสังคม กระทรวงพาณิชย์จึงมีนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน กรมการค้าภายในได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาตลาดชุมชนเป้าหมาย โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ของตลาด สนับสนุนจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่อการซื้อขาย และประชาสัมพันธ์ตลาดให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้นต่อไป อันจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะช่วยส่งเสริมการรับรู้และยกระดับพัฒนาตลาดให้เป็นที่รู้จักและเกิดรูปแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป” นางสาวเรวดี กล่าว

นายกฤษฎา กล่าวว่า กรมการค้าภายในจึงได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นที่ปรึกษาในการปรับปรุงและพัฒนาตลาดชุมชน ตามโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น ตลาดร่มหุบ จ.สมุทรสงคราม เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการประกอบธุรกิจในชุมชนตลาด ส่งเสริมพัฒนาให้เกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการของตลาดมีศักยภาพในการพัฒนาตลาดมากยิ่งขึ้น รวมถึงการปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจของตลาดให้เกิดการพัฒนาสู่การค้าที่ยั่งยืนต่อ

ด้าน นายพงศ์พิชญ์ กล่าวเสริมว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ลงนามความร่วมมือกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ตามโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น ในชื่อ ตลาดต้องชม – เอกลักษณ์พาณิชย์ อัตลักษณ์ของชุมชน เพื่อพัฒนาตลาดชุมชนอย่างยั่งยืน นอกจากตลาดร่มหุบ ยังได้ดำเนินการพัฒนาตลาดชุมชนอีก 2 แห่ง คือ ตลาดศาลเจ้าโรงทอง จ.อ่างทอง และถนนคนเดินปากแพรก จ.กาญจนบุรี ด้วย

“กิจกรรมส่งเสริมการรับรู้ตลาดต้องชม ณ ตลาดร่มหุบ สถานีรถไฟแม่กลองแห่งนี้ จะเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างอาชีพ สร้างงานและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน และไม่ว่าจะเป็นคนในท้องถิ่นเอง หรือผู้มาเยือนทั้งชาวไทยและต่างชาติ ก็จะต้องแวะชม แวะเวียนเข้ามาจับจ่ายใช้สอย สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ โครงการดังกล่าวนี้นับเป็นการดำเนินงานร่วมกับหลายภาคส่วน ในรูปแบบประชารัฐ เพื่อให้เศรษฐกิจท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป” รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวสรุป

 

Comments are closed.