VTR ตลาดศาลเจ้าโรงทอง จังหวัดอ่างทอง

ตลาดศาลเจ้าโรงทอง เป็นชุมชนเก่าแก่ที่เติบโตตามลำแม่น้ำน้อย ถูกจับจองทำการค้า โดยชุมชนชาวจีนเป็นส่วนใหญ่ ปลูกสร้างอาคารเรือนแถวปลูกชิดติดกัน ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นตลาดขึ้น ชุมชนเริ่มมีการเติบโตเป็นชุมชนขนาดใหญ่ ลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่เป็นองค์ ประกอบทางภูมิทัศน์ มีความสำคัญเหมาะสมกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมและความเชื่อของชุมชนชาวจีนมีมาร้อยกว่าปี

โครงการตลาดชุมชน เพื่อธุรกิจท้องถิ่น

“ตลาดต้องชม” นี้ จะเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างอาชีพ สร้างงานและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเป็นสถานที่ที่ไม่ว่าจะเป็นคนในท้องถิ่นหรือผู้มาเยือนจากต่างถิ่น ต่างต้องแวะชม แวะเวียนเข้ามาจับจ่ายใช้สอย สัมผัสกับวัฒนธรรมท้องถิ่น วิธีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นการดำเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วน ในรูปแบบประชารัฐ เพื่อให้เศรษฐกิจท้องถิ่นมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

 

ตุลาคม 9, 2017

VTR ตลาดศาลเจ้าโรงทอง

VTR ตลาดศาลเจ้าโรงทอง จังห […]
ตุลาคม 9, 2017

VTR ตลาดร่มหุบ

ตลาดร่มหุบ จังหวัดสมุทรสงค […]
ตุลาคม 9, 2017

VTR ตลาดปากแพรกกาญจนบุรี

ถนนคนเดินปากแพรก จังหวัดกา […]