กาญจนบุรี

ถนนคนเดินปากแพรก จังหวัดกาญจนบุรี

ปากแพรก ถนนเก่าเล่าเรื่องมองกาญจนบุรี ถนนคนเดินย่านปากแพรก เป็นย่านเก่าแก่ของจังหวัด แต่ช่วงหลังผู้คน นักเดินทางเริ่มรู้จักมากขึ้น ก็ด้วยพระบรมี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช เพราะพระองค์ท่านเป็นคนพื้นเพย่านปากแพรก แต่ว่าย่านปากแพรกนั้น มีความสำคัญมาพร้อมๆกับกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๓ พระองค์ทรงมีพระราชองค์การโปรดเกล้า ให้ย้ายเมืองกาญจนบุรี จากเดิมที่อยู่ท่าเสาเขาชนไก่ มาตั้งใหม่ณ ปากแพรก จนถึงปัจจุบัน ซึ่งตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์อันยอดเยี่ยม ด้วยว่ามีลำน้ำสองสายไหลมาบรรจบ ได้แก่ ลำน้ำแควน้อย ลำน้ำแควใหญ่ สองสายน้ำบรรจบกัน เกิดเป็นแม่น้ำแม่กลอง ไหลลงไปสู่ปากอ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรสงคราม

โครงการตลาดชุมชน เพื่อธุรกิจท้องถิ่น

“ตลาดต้องชม” นี้ จะเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างอาชีพ สร้างงานและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเป็นสถานที่ที่ไม่ว่าจะเป็นคนในท้องถิ่นหรือผู้มาเยือนจากต่างถิ่น ต่างต้องแวะชม แวะเวียนเข้ามาจับจ่ายใช้สอย สัมผัสกับวัฒนธรรมท้องถิ่น วิธีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นการดำเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วน ในรูปแบบประชารัฐ เพื่อให้เศรษฐกิจท้องถิ่นมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

 

ตุลาคม 9, 2017

VTR ตลาดปากแพรกกาญจนบุรี

ถนนคนเดินปากแพรก จังหวัดกา […]